Pro laickou veřejnost

Na úvodní stranu Tisk článku

Najdete nás i na Facebooku, rádi zodpovíme Vaše dotazy ve "Zprávách".

Můžete nás kontaktovat i mailem na info@damier.cz.

 

 

 

 

 O co se jedná? Pro koho je toto vyšetření vhodné?

Jde o test, který pomáhá ženám zjistit míru rizika onemocnění karcinomem děložního čípku. Tato vyšetřovací metoda nenahrazuje pravidelné gynekologické preventivní prohlídky ani cytologické vyšetření, tzv. PAP stěr, pouze zvyšuje odhad míry rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě odhalení infekce virem HPV.

Za převážnou většinu předrakovinných a rakovinných změn na děložním čípku odpovídá virus HPV (human papiloma virus), který se vyskytuje ve zhruba 100 typech. V rámci všech známých typů HPV rozlišujeme skupinu čtrnácti tzv. vysoce rizikových typů HPV (= high risk HPV), z nichž nejvyšší riziko rozvoje zhoubného onemocnění představují typy 16 a 18.

Cobas® 4800 HPV test Vám přináší informaci o Vašem riziku karcinomu děložního čípku tím, že odhalí přítomnost nejrizikovějších typů HPV (16 a 18) a ostatních 12 vysoce rizikových typů. Pokud je tento test u Vás pozitivní pro některý z testovaných typů HPV, nezoufejte, neznamená to, že Vás rakovina zcela jistě postihne. Pouze je třeba výsledek testu konzultovat s Vaším gynekologem, který po domluvě s Vámi navrhne další vyšetřovací či léčebný postup. Velmi pravděpodobně Vám bude navrženo kolposkopické vyšetření děložního čípku (zobrazení děložního hrdla ve zvětšení binokulárním kolposkopem při gynekologickém vyšetření s cílem blíže zhodnotit úroveň závažnosti změn, viz níže) nebo biopsie (cílený odběr drobné části tkáně děložního čípku speciálními kleštěmi pod kolposkopickou kontrolou vedoucí k histologickému vyšetření, jehož závěrem má být potvrzení předpokládaného rozsahu změn vyšetřované tkáně, viz níže). Obě tato vyšetření se provádějí ambulantně. V případě pozitivního výsledku testu je třeba zvážit častější preventivní gynekologické prohlídky a cytologické vyšetření.
Pokud Vám vyšel výsledek Cobas® 4800 HPV testu negativní, je možné test opakovat přibližně v pětiletém intervalu. Mezitím je však třeba absolvovat každoroční preventivní gynekologickou prohlídku s cytologickým vyšetřením, tzv. PAP testem.

Pro koho je Cobas® 4800 HPV test vhodný? 


 pro pacientky s opakovaným nejasným nebo mírně abnormálním výsledkem PAP testu (ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, LSIL HPV) ve věkové skupině nad 21 let


• jako primární screeningový test pro pacientky ve věkové skupině 30-65 let


• pro pacientky po konizaci děložního čípku ke zjištění léčebného efektu za 6 nebo více měsíců od zákroku


Test mohou podstoupit i pacientky gravidní a očkované vakcínou proti HPV viróze (Silgard, Cervarix), obzvlášť pokud byly očkovány již po zahájení sexuálního života. Test není vhodný pro pacientky po odstranění dělohy nebo děložního čípku. Před odběrem vzorku je zakázáno používat vaginální zvlhčovače z důvodu možného ovlivnění výsledku. Test není vhodné provádět během krvácení či špinění, aby vzorek nebyl kontaminován krví a neposkytoval nesprávný výsledek.

Test můžete žádat u gynekologů spolupracujících s cytologickou laboratoří Damier s.r.o. nebo v Sanatoriu Helios. Odběr může provést i kterýkoliv jiný gynekolog, je třeba se však dopředu domluvit s laboratoří na bezplatné dodání odběrových pomůcek a vyzvednutí vzorku. Další informace získáte na e-mailu info@damier.cz, anebo telefonicky na čísle 595 539 271.

Původní doporučená cena vyšetření je 1 190 Kč, nyní je tato cena snížena na 890 Kč. 

Co je onkologická gynekologická cytologie


Onkologická cytologie neboli PAP stěr je hlavní screeningovou (vyhledávací) metodou. Slouží jako základní způsob k odhalení předrakovinových změn (odborně prekanceróz, dysplázií) a rakoviny děložního hrdla. Odběr cytologického stěru se provádí v návaznosti na kolposkopické vyšetření (odkaz níže). V těhotenství je odběr proveden jako běžná součást základního vyšetření. Cytologii lze odebrat i z podezřelého místa v pochvě, při změnách na zevních rodidlech je její využití omezené.

Cytologickým stěrem jsou odebrány povrchové buňky (na obrázku číslo 2.) ze zevní části děložního hrdla (odborně exocervixu) nejčastěji špachtlí nebo kartáčkem a povrchové buňky z kanálku děložního hrdla (na obrázku číslo 1.) (odborně endocervixu) obvykle speciálním kartáčkem. Vyšetření je nebolestivé, někdy může být při odběru z kanálku děložního hrdla pociťován tupý tlak v podbřišku, po vyšetření se může objevit slabé zakrvácení.

Odebrané buňky jsou natřeny na sklo a zafixovány speciálním roztokem. Nedílnou součástí stěru je i dobře vyplněná průvodka k vyšetření, obsahující informace např. o datu posledního menstruačního krvácení, užívání antikoncepce či délce trvání těhotenství. Fixovaný preparát cytologického stěru je s dokumentací odeslán k vyhodnocení do cytologické laboratoře, kde odborník-cytolog vzorek vyšetří a nález je podrobně popsán. K hodnocení je aktuálně v České republice využívána cytologická klasifikace přijatá v USA ve městě Bethesda v roce 2001. Po velmi podrobném a jednoznačném popisu následuje doporučení dalšího postupu. Cytolog zhodnotí kvalitu stěru, hormonální stav ženy a případnou infekci a zařadí pozorované buňky děložního hrdla do příslušné kategorie. Výsledek vyšetření je popsán na výsledkovém listě, který zadavatel vyšetření obdrží zpravidla do týdne od přijetí vzorku v laboratoři.

Zjednodušeně je možné popsat 3 různé skupiny výsledků:


1. nálezy normální
2. nálezy nejasné
3. nálezy abnormální

Často cytologický nález popisuje i reaktivně zánětlivé změny, jež mohou mít podíl na zkreslení nálezu. Jde o nespecifické změny vyšetřovaných buněčných elementů, které se mírně odchylují od normy, ale ještě je nelze považovat za abnormální nález. Nemusí to také vždy nutně znamenat, že u pacientky probíhá infekční zánět, který je třeba cíleně léčit. Tyto případy řeší vždy lékař, který vzorek odebral, po pečlivém zvážení všech klinických příznaků.

Dle platných pravidel screeningového programu vyžaduje normální nález opakování vyšetření v ročním intervalu, a to i v případě nálezu zánětlivých změn.

V případě nejasných nebo abnormálních výsledků je doporučena kontrola cytologického stěru v kratším intervalu, obvykle za 3–6 měsíců, případně kolposkopické vyšetření ve specializované ambulanci Centra onkologické prevence (běžně používaná zkratka COP). Dle závažnosti klinických příznaků je vhodné posoudit přínos přeléčení eventuálních zánětlivých změn nebo eliminaci změn souvisejících s atrofií epitelu v menopauze. Velmi vhodné je doplnit i HPV test na přítomnost vysoce rizikových typů HPV.

V případě abnormálního nálezu je na zvážení zadavatele vyšetření, jaký další vyšetřovací či léčebný postup v souladu s platnými postupy doporučenými Českou gynekologicko-porodnickou společností dále zvolí. V úvahu připadá opakování cytologického vyšetření v intervalu 3-6 měsíců, expertní kolposkopie nebo bioptická verifikace nálezu (viz níže).

Cytologické vyšetření je v rámci národního programu prevence karcinomu děložního hrdla plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pro samoplátkyně (nepojištěné pacientky nebo opakované vyšetření na vlastní žádost pacientky) toto vyšetření provádíme za smluvní cenu 250,- Kč bez ohledu na závažnost nálezu.

Výsledky vyšetření jsou sdělovány výhradně zadavateli vyšetření, tj. lékaři, který provedl odběr. Za žádných okolností nejsme oprávněni výsledek sdělit pacientce, rodinným příslušníkům či jiným osobám, a to ani v případě pacientek nezletilých.

 

buňka

Kolposkopie, expertní kolposkopie


Kolposkopické vyšetření je zobrazení děložního hrdla, pochvy a zevních rodidel ve zvětšení binokulárním kolposkopem při gynekologickém vyšetření s cílem blíže zhodnotit úroveň závažnosti změn.


Rozlišujeme základní (nativní) kolposkopii, při které je vyšetřovaná oblast pozorována bez podání jakéhokoliv roztoku, a kolposkopii rozšířenou, při které je na pozorované místo nanesen nejčastěji roztok kyseliny octové. Cílem rozšířené kolposkopie je eliminovat faktory zhoršující přehlednost (zejména hlen a nebo krev) a zvýraznit případné změny.


Pozorovány jsou změny povrchové sliznice (odborně epitelu) a změny ve tvaru a uspořádání cév. Pro jednotlivé nálezy je zavedeno odborné názvosloví, jehož cílem je popisné vyjádření plošného rozsahu i pravděpodobné závažnosti změn.


Při nejasném či abnormním cytologickém a kolposkopickém nálezu bývá často indikována biopsie (viz odkaz níže).

Biopsie (knipsbiopsie či punchbiopsie)


Jedná se o cílený odběr drobné části podezřelé tkáně speciálními kleštěmi pod kolposkopickou kontrolou vedoucí k histologickému vyšetření, jehož závěrem má být potvrzení předpokládaného rozsahu změn vyšetřované tkáně.


Tento odběr bývá  dobře tolerován a lze jej provést v návaznosti na kolposkopické vyšetření bez potřeby místního nebo celkového umrtvení.


Konizace


Při průkazu předrakovinových změn u netěhotných žen je podle jejich závažnosti, věku ženy i reprodukčních plánů zvolen konzervativní postup v podobě častějších kontrol, nebo je doporučeno provedení malého operačního výkonu (nejčastěji konizace, tj. vytnutí konusu změněné tkáně), který odstraní celou postiženou část děložního čípku – dle rozsahu a lokalizace je zvolena konizace kličkou či jehlou.

V těhotenství je situace odlišná, i nejzávažnější předrakovinové změny se snažíme pouze sledovat a jejich řešení odkládáme až na období po skončení šestinedělí. Současné znalosti ukazují na relativně vysoké procento spontánního vymizení předrakovinových změn po porodu. Větší operační zákrok než jen odběr malého vzorku v podobě biopsie, volíme v těhotenství pouze při podezření na přítomnost velmi závažných rakovinových změn.


Tento zákrok probíhá většinou v rámci jednodenní chirurgie, trvá cca 15-20 minut a doba do plného zotavení pacientky zahrnuje zhruba 5-7 denní klidový režim a následné dohojení operované tkáně v délce přibližně do jednoho měsíce od operace.

HPV infekce, očkování

Za převážnou většinu předrakovinných a rakovinných změn na děložním čípku a zevním genitálu je zodpovědný HPV virus. Rozlišujeme zhruba 100 typů tohoto viru, z nichž pouze některé mohou vyvolat změny, jež mohou vyústit až v invazivní nádor děložního hrdla.


HPV infekce (human papiloma virus – lidský papilomavirus) je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-80 %) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově). 


Karcinom děložního hrdla je druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých žen ve věku 15-44 let hned po karcinomu prsu. V Evropě je toto onemocnění ročně diagnostikováno u přibližně 33.000 žen a 15.000 ročně (tj. 40 denně) jich s touto diagnózou zemře. V ČR jde zhruba o 1000 nových onemocnění a 400 úmrtí ročně.


Infekce je většinou pouze přechodná a u většiny nakažených dojde díky vlastní obranyschopnosti (imunitě) k samovolné likvidaci infekce. Doba, za kterou se organismus od HPV „očistí“ je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce nalézána asi ve 3 až 5 %. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně, často i stejným typem HPV.


Tento virus je zodpovědný také za tvorbu genitálních bradavic (špičatých kondylomů) u mužů i žen.

Preventivní opatření k zabránění rozvoji HPV a přednádorových změn


Nejdůležitější je aktivní vyhledávání předrakovinových změn během gynekologických preventivních prohlídek tak, aby k ošetření došlo ještě před rozvojem nádoru. V ČR od roku 2008 běží národní screeningový program prevence karcinomu děložního hrdla, v jehož rámci mají ženy jedenkrát ročně jako součást preventivní gynekologické prohlídky možnost absolvovat vyšetření gynekologické cytologie hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Případná indikovaná kontrolní cytologická vyšetření provádí příslušná laboratoř již bez dalšího nároku na úhradu.


Další možností je zabránit samotnému vzniku HPV infekce. Mezi tradiční metody patří používání kondomu. Je vhodné i pro ženy, u kterých jsou již sledovány lehké předrakovinové změny na děložním hrdle, neboť tak dochází k omezení dalšího „přísunu“ HPV viru a snáze dojde ke spontánnímu zhojení. Vhodné je také používání kondomu žen léčených pro pohlavní bradavice a u žen po ošetření předrakovinových změn na děložním hrdle. Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany je očkování.


Vakcinace - očkování proti HPV


Největší, téměř 100%, ochranu doloženou klinickými studiemi nabízí vakcína u dívek, které ještě nezačaly pohlavně žít, ideální je věk 12-13 let. I u žen, které již pohlavně žijí a s HPV infekcí se již setkaly (tj. běžná populace) má vakcinace svůj efekt - brání přechodu přednádorových změn (prekanceróz) do karcinomu (=zhoubného nádoru).


Vakcíny chrání proti nejčastějším typům HPV (dle typu vakcíny). HPV 16 a HPV 18 jsou  příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla. Vakcíny mají i tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV – nejvyšší je prokázána proti HPV 31 a HPV 45. Zkřížená ochrana již sice není absolutní, ale může významně zvýšit účinek vakcíny. V souhrnu tedy mohou vakcíny zabránit asi 80 % všech případů rakoviny  děložního hrdla. Snižují i riziko rozvoje rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla.


Očkování proti HPV viróze a konzultaci ohledně výběru typu vakcíny žádejte u svého registrujícího gynekologa, pro ošetření svých dcer se obracejte na pediatra.


V případě nejasností či žádostí o informaci se na nás můžete obrátit e-mailem na info@damier.cz.